De opstap naar uw vrijheid

Algemene Voorwaarden

Versie: 1 november 2014

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en Uitvoering van werkzaamheden door MCB. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor MCB alleen bindend indien en voor zover deze door MCB uitdrukkelijk schri ftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1: Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis:
  1. Mijn Concurrentiebeding, ook wel aangeduid als mijnconcurrentiebeding.nl, hierna afgekort tot MCB, kantoorhoudende te (1079NP) Amsterdam aan de President Kennedylaan 194-2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60932104;
  2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  3. Opdracht: de door de Partijen overeengekomen dienstverlening;
  4. Opdrachtgever: de Partij die met MCB de Overeenkomst aangaat;
  5. Overeenkomst: de Overeenkomst tot Opdracht, zoals tussen Partijen is overeengekomen;
  6. Partij: MCB dan wel Opdrachtgever;
  7. Partijen: MCB en Opdrachtgever;
  8. Website: www.mijnconcurrentiebeding.nl

Artikel 2. Aanvaarding van de Opdracht

 1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien Opdrachtgever een adviesaanvraag heeft gedaan en MCB deze heeft geaccepteerd.
 2. MCB behoudt zich het recht voor een Opdracht binnen één week kosteloos te annuleren indien uit de gegeven informatie blijkt dat (verdere) uitvoering voor MCB onder de overeengekomen Omschrijving van de Opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar maken, gezien de complexiteit van de zaak of de aard van de wederpartij, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
 3. Na aanvaarding mag de Opdracht slechts met instemming van MCB worden gewijzigd.

Artikel 3. Uitvoering van de Opdracht

 1. MCB zal de Opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De uitvoering van de Opdracht door MCB geschiedt op basis van een goed geïnformeerde opinie van MCB. De rechtspraak op het gebied van werknemersconcurrentie is zeer casuïstisch en dikwijls wordt er geen duidelijke lijn gevolgd. Het advies is dan ook geen garantie voor de uitkomst van een gerechtelijke procedure.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft MCB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Even tuele hiermee verband houdende (meer)kosten zijn voor rekening van Opdracht gever. Dit laatste uiteraard met goedkeuring van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs Nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MCB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan MCB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft MCB het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt.
 5. 5. Opdrachtgever zal de door MCB verstrekte resultaten van de Opdracht alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. Meer in het bijzonder zal Opdrachtgever de door MCB opgestelde teksten, alleen gebruiken voor de bij de Opdracht aangegeven bestemmingen. Bij schending van deze bepaling is MCB gerechtigd het door haar gehanteerde standaardtarief voor het betreffende gebruik van de resultaten van de Opdracht, met een toeslag van 50% voor het ongeautoriseerde gebruik door Opdrachtgever, in rekening te brengen, onverminderd het recht van MCB om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen. Bovendien heeft MCB in dat geval het recht om de gebruikslicentie ten aanzien van de opgestelde teksten in te trekken.
 6. De auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht door of namens MCB ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten, licenties, privacyverklaringen, disclaimers, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij MCB en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die nader worden toegekend.
 7. Klachten over uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen twee weken na uitbrengen het advies of anderzijds afronden van de opdracht aan de zijde van MCB schriftelijk te worden voorgelegd aan MCB. Ingediende klachten of bezwaren schorten betalingsverplichtingen niet op.
 8. MCB is na ontbinding dan wel tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept)adviezen aan Opdrachtgever of wie dan ook te verstrekken.
 9. De inhoud van het advies aan Opdrachtgever is afhankelijk van de informatie die door Opdrachtgever aan MCB wordt verstrekt. MCB kan daarom niet garanderen dat het advies van toepassing is op de situatie van Opdrachtgever.
  Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 4. Geheimhoudingsverplichtingen

 1. Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. In het bijzonder zal MCB nooit gegevens verstrekken aan de huidige, voormalige of toekomstige werkgever(s) van Opdrachtgever over over zijn bezoek aan de website en/of het bestaan of de inhoud van de Opdracht, zonder voorafgaande opdracht of toestemming van Opdrachtgever. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. De door MCB op de Website genoemdebedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. MCB zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
  Het is MCB toegestaan Opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Het is MCB tevens toegestaan pas met de uitvoering van haar werkzaamheden aan te vangen wa nneer het verschuldigde bedrag (of een overeengekomen deel daarvan) door MCB is ontvangen. Het uitblijven van betaling hiervan kan gevolgen hebben voor de overeengekomen (oplever)termijn(en), hetgeen voor rekening en risico komt van Opdrachtgever.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. MCB aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. MCB is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst , waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan MCB toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
 3. Iedere aansprakelijkheid van MCB voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens het verbeuren van een contractuele boete, gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, en schade wegens door MCB gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.
 4. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd die door MCB op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op € 500.000,-, het maximale bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van MCB te zake uitgekeerd wordt. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan MCB is betaald.
 5. De aansprakelijkheid van MCB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever MCB onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MCB ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MCB in staat is adequaat te reageren.
 6. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MCB of haar Opdrachtgever vrijwaart MCB voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 7. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie, infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van MCB kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 9. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. 1. MCB behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende Overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer.
 3. MCB zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van Opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien MCB een bezwaar passeert, verkrijg.
  Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen MCB en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 11. Overige bepalingen

 1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag o ok gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e–mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/ of Algemene Voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen MCB en Opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. De Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan MCB, doch in ieder geval op eerste verzoek van MCB.
 4. De registraties in de systemen van MCB vormen volledig bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.Home