De opstap naar uw vrijheid

Concurrentiebeding informatie

 • Wat is een concurrentiebeding?

  Een concurrentiebeding is een schriftelijke bepaling (afspraak tussen werkgever en werknemer) in de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst te werken bij een concurrerende werkgever of als zelfstandige (zzp).

  Het concurrentiebeding wordt ook wel het non-concurrentiebeding genoemd, omdat het beoogt te voorkomen dat een werknemer concurrerende werkzaamheden gaat verrichten.

  Een concurrentiebeding kan op de volgende manieren beperkend zijn:

  • Het verbiedt een bepaald soort werkzaamheden te verrichten , bijvoorbeeld een vertegenwoordiger die geen soortgelijke producten elders mag verkopen.
  • Het verbiedt voor een bepaald type werkgever te gaan werken (vaak de directe concurrent)
  • Het verbiedt te concurreren in een bepaalde regio, meestal een bepaalde straal rond de vestigingsplaats van de werkgever
  • Het concurrentiebeding is meestal voor een bepaalde periode geldig, bijvoorbeeld 2 jaar

   

 • Waarom een concurrentiebeding?

  Werkgevers nemen een dergelijk beding op in hun contract om te voorkomen dat een werknemer de kennis en ervaring die de werknemer tijdens het dienstverband opdoet gaat gebruiken om met de werkgever te concurreren, waardoor er schade voor de werkgever kan ontstaan.

 • Wat zijn de gevolgen van een concurrentiebeding?

  De gevolgen van het concurrentiebeding worden vaak onderschat door werknemers. Meer dan eens wordt gedacht dat het concurrentiebeding niet afdwingbaar is, maar een overeengekomen concurrentiebeding is juridisch geldig en zal in principe ook afdwingbaar zijn.

  Bij overtreding van het concurrentiebeding kan de (ex-) werkgever vorderen dat de concurrerende werkzaamheden gestaakt worden en is de werknemer vaak een hoge boete verschuldigd.

 • Wat is er in 2015 veranderd voor concurrentiebedingen?

  Vanaf 1 januari 2015 is het concurrentiebeding verboden in tijdelijke arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Dit geldt voor concurrentiebedingen die vanaf 1-1-2015 zijn afgesloten. Alleen wanneer de werkgever in het  tijdelijke arbeidscontract een goede motivering geeft voor het bestaan van het concurrentiebeding dan is het concurrentiebeding geldig. De werkgever moet ook echt een goede reden hebben om het concurrentiebeding geldig te laten zijn.

 • Is een relatiebeding ook een concurrentiebeding?

  Een relatiebeding is een bepaling waarin wordt afgesproken dat na afloop van de arbeidsovereenkomst geen contact mag worden gezocht met relaties van de ex-werkgever.
  Met relaties worden meestal klanten bedoeld.

  Het relatiebeding is wettelijk gezien ook een concurrentiebeding. Alle regels die voor het concurrentiebeding gelden, zijn ook van toepassing op het relatiebeding.

 • Waar moet ik aan denken voordat ik akkoord ga met een concurrentiebeding in het arbeidscontract?

  De meeste werknemers zijn verheugd om te beginnen bij hun nieuwe baan en staan vaak nog niet stil bij een mogelijk afscheid. Toch is het verstandig om dit wel te doen. Een concurrentiebeding in het contract kan heel beperkend werken voor werknemers en zzp’ers.

  Ten eerste is het goed om stil te staan bij het concurrentiebeding, om zo de betekenis en praktische uitwerking goed te begrijpen. Wanneer het concurrentiebeding potentieel te belemmerend is, maakt u het dan bespreekbaar met de aanbieder van de baan. Wellicht is het mogelijk om te onderhandelen over de inhoud van het non concurrentiebeding om zo het beding af te zwakken. Wanneer het bereik van het beding bijvoorbeeld 200 kilometer is en een jaar lang duurt, kunt u dit wellicht terugbrengen naar 50 kilometer en een half jaar. Zo creëert u meer mogelijkheden in uw verdere carrière.
  Verder is het verstandig om te vragen waarop het beding betrekking heeft. Soms heeft de werkgever enkele specifieke concurrenten voor ogen waar ze u liever niet naar zien vertrekken. In dat geval krijgt u inzicht in de bedoelingen van de werkgever met het beding en weet u beter wat uw mogelijkheden zijn. Vraag uw werkgever dit schriftelijk aan u te bevestigen of om het beding aan te passen.

  Voor een werkgever kan het ook verstandig zijn het beding kort en specifiek te houden. Dan maakt het concurrentiebeding meer kans om stand te houden wanneer een rechter er over zal oordelen.

 • Is het mogelijk om onder het getekende concurrentiebeding uit te komen?

  Veel werknemers denken dat een concurrentiebeding een wassen neus is en dat deze gemakkelijk is te omzeilen. In de praktijk is dat meestal niet zo. Een concurrentiebeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever in het arbeidscontract. Deze afspraak is in principe geldig en zal voor de rechter vaak standhouden.

  Alleen onder specifieke omstandigheden kan er onder de werking van het concurrentiebeding uitgekomen worden.

  De werknemer kan het concurrentiebeding omzeilen in de volgende gevallen:

  • Het concurrentiebeding is niet rechtsgeldig overeengekomen.
   Voor een geldig overeengekomen concurrentiebeding is onder andere vereist dat deze schriftelijk en individueel met de (meerderjarige) werknemer is overeengekomen. Wanneer dit niet het geval is dan is het concurrentiebeding ongeldig.
  • Er is sprake van gewijzigde omstandigheden. Hiervan kan sprake zijn als er een belangrijke functiewijziging heeft plaatsgevonden, wanneer de ondernemingsactiviteiten zijn veranderd of als er sprake is van een overgang van de werknemer naar een andere onderneming.
  • De werkgever is schadeplichtig aan de werknemer.
   Hiervan kan sprake zijn als de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld, zoals bij ontslag dat onterecht blijkt te zijn. In dat geval kan de werkgever zich niet beroepen op het concurrentiebeding doen.
  • Wanneer het belang van de werkgever niet opweegt tegen de belangen van werknemer. Wanneer alle belangen van de werknemer om vrij te zijn in zijn arbeidskeuze worden afgewogen tegen het belang van de werkgever om het concurrentiebeding te handhaven, kan het zo zijn dat het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld moet worden. Om deze belangenafweging te maken spelen allerlei aspecten een rol, zoals o.a. de duur van het dienstverband, investeringen in de werknemer door de werkgever, de mogelijke positieverbetering van de werknemer in zijn nieuwe baan, etc.

  Naast bovenstaande voorbeelden zijn er nog andere mogelijkheden om onder de werking van het concurrentiebeding uit te komen. Ook zijn er op bovenstaande situaties nog uitzonderingen en aanvullingen. Onze juristen kunnen u daar meer over vertellen.

 • Is een concurrentiebeding nog geldig bij ontslag?

  Wanneer u bent ontslagen blijft het concurrentiebeding in principe geldig. Wel kan een ontslag zorgen dat u een zwaarder belang heeft en het concurrentiebeding eerder ongeldig zal worden verklaard door de rechter.
  Zoals hierboven vermeld geldt het beding niet meer wanneer de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld bij of voor het ontslag.

  Home

 • Als ik geen concurrentiebeding in mijn contract heb staan, ben ik dan volledig vrij om te doen wat ik wil?

  Nee. Ook als er geen concurrentiebeding is overeengekomen dan kunnen concurrerende werkzaamheden onrechtmatig zijn. In uw nieuwe baan of als ondernemer kunt u niet in onbeperkte mate uw oud-werkgever concurrentie aandoen. Bijvoorbeeld het meenemen van klanten of het wegnemen van omzet van de oud werkgever is onder omstandigheden niet toegestaan.

  Home

 • Wat moet ik doen om onder het concurrentiebeding uit te komen?

  Het is onverstandig om gewoonweg over te stappen naar de andere baan als er een concurrentiebeding voor u geldt. Wanneer er zonder overleg met de werkgever wordt begonnen met de werkzaamheden dan riskeert u een hoge boete.

  Wanneer u als werknemer onder het concurrentiebeding uit wilt, dan is het verstandig om eerst met uw werkgever te overleggen. Voordat u met uw werkgever in gesprek gaat is het verstandig om advies in te winnen over de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding.
  Als u er niet met uw werkgever uitkomt dan staat er nog de weg open naar de rechter. U kunt de rechter vragen het concurrentiebeding geheel of gedeeltijk ongeldig te verklaren. Dit kan een kostbare weg zijn. Wanneer u na advies van een jurist meer zekerheid hebt over de kans op een goede afloop van een dergelijke procedure dan is het veilig om deze stap te zetten.

  Home

 • Moet ik de hoge boete in mijn contract betalen als ik het concurrentiebeding overtreed?

  Als u een geldig concurrentie – of relatiebeding overtreedt  dan bent u een boete aan uw werkgever verschuldigd als deze in uw contract staat. Deze boete is vaak erg hoog. Onder bepaalde omstandigheden kan de boete door de rechter gematigd worden  als deze erg onredelijk uitpakt voor u. Dat betekent dat u dan een lager bedrag aan uw werkgever moet betalen.

  Home